บริการจาก NBA Digital World


1. ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ /วิเคราะห์งบการเงิน
2. วางระบบบัญชี /ภาษี โครงสร้างทางธุรกิจ
3. รับทำบัญชีรายเดือน ปิดงบเดือน งบปี
4. ตรวจสอบบัญชี การเงิน ภาษีอากร กฎหมาย ยื่นภาษีรายเดือนเกี่ยวกับธุรกิจ
5. รับจดทะเบียนพาณิชย์
6. รับจดทะเบียนนิติบุคคลทุกประเภท
7. ทำ work permit อนุญาตให้ชาวต่างชาติ มาทำงานในประเทศไทย
8. จดทะเบียน เลิกบริษัท ชำระบัญชี
9. ทำหนังสืออนุญาตเข้าทำงานต่างด้าว
10. ยื่นประกันสังคม ทำเงินเดือน
11. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
12. แจ้งเข้าออกประกันสังคม